FUNDACI� VILADEMANY

 

 

-A Taradell, a principis de 1993, es comença a veure la necessitat de crear un servei d'atenció a la gent gran.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Taradell decideix tirar endavant el que fou un projecte pioner al nostre país i construir un total de 20 habitatges tutelats amb capacitat per a 24 persones. Cadascun compta amb el seu propi bany adaptat i una petita cuina per tal de preparar-hi els àpats que es creguin oportuns.

Aquests habitatges tutelats comencen a funcionar el dia 1 d'abril de 1996, gestionats per la Fundació Vilademany, amb persones que s’acullen als diferents serveis que oferim. Des de només el lloguer de l’habitatge fins a la neteja, la bugaderia, els controls de medicació o el servei de menjador.

El mes de febrer de l’any 2000, es posa en funcionament el centre de dia per a gent gran, per tal d’ampliar els serveis d’atenció a la vellesa. Han passat pel nostre centre persones amb problemàtiques ben diverses, però sobretot amb una en comú, necessitaven un lloc on ser ben atesos aquelles hores del dia en què els seus familiars no poden fer-se’n càrrec.

Cap a l’any 2001 davant de la creixent demanda de serveis per la gent gran del poble, i també pel fet que els dos serveis actuals (habitatges tutelats i centre de dia) havien arribat al màxim de la seva capacitat; des del Patronat es comença a valorar una ampliació de l’edifici existent.

L’any 2006 s’inaugura el nou edifici amb servei de residència assistida amb capacitat per 40 usuaris/es, pensat per aquelles persones que necessiten un grau d’atenció superior als admesos en els habitatges tutelats. El nou edifici permet l’ampliació del centre de dia fins a 40 usuaris i un nou servei de menjador social amb capacitat per a 30 persones, amb la finalitat de garantir una alimentació equilibrada i adequada per l’edat.

Amb aquests nous espais es cobreix aquella etapa de la vida de les persones grans que poden necessitar una atenció més especialitzada i constant. També es compta amb espais més adients de rehabilitació, gimnàstica o activitats. Fins i tot, es compta amb espais de perruqueria i podologia.

L’any 2007, degut a la gran demanda del servei de residència assistida, es reconverteixen 10 habitatges tutelats en més places de residència assistida, oferint a partir d’aquell moment 60 places de residència assistida, 40 de centre de dia, 30 de menjador social i 12 d’habitatges tutelats.

L’any 2013, l’Ajuntament de Taradell cedeix la gestió de 10 pisos provinents d’un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es posa en funcionament el servei de pisos socials. Aquests pisos aniran adreçats a persones vulnerables, amb risc d’exclusió social o per emergències socials.

Amb una capacitat màxima de fins a 21 persones, habitualment es tracta de pisos ocupats per persones individuals o familiars directes.

L’any 2017 es comença a estudiar la possibilitat de construir un nou edifici destinat a ampliar i millorar el que fou el primer servei gestionat per l’Entitat, reforçant així la idea inicial d’adequar els habitatges i els serveis que s’hi presten a les necessitats de les persones i no a la inversa.

L’any 2021, just el dia que fa 25 anys que es va inaugurar el primer servei, s’obre el nou edifici destinat a habitatges tutelats amb un total de 16 pisos amb un total d’usuaris atesos que variarà en funció de l’ocupació de cada habitatge, anant de les 24 fins a les 33 persones que poden ser ateses.

Paral•lelament a aquesta obertura i donat que els antics habitatges tutelats, integrats dins la residència, han quedat en desús, es fa una nova ampliació de places de residència assistida per arribar fins les 72 places actuals d’aquest servei. En l’actualitat el nombre de places per cada servei és el següent:

• 72 places de residència assistida

• 40 places de centre de dia

• 33 places d’habitatges tutelats

• 30 places de menjador social

• 21 places de pisos tutelats


Després de 25 anys d’història hem atès prop de 1100 persones en els diferents serveis que oferim: Habitatges Tutelats (157), Centre de Dia (418), Residència Assistida (407), Menjador Social (81) i Pisos Tutelats (33).

 

La Fundació Vilademany (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, Llei 5/2001, de 2 de maig de Fundacions) es constitueix a Taradell l’any 1995, és de naturalesa permanent i caràcter benèfic o assistencial, sense fi lucratiu.

L’objecte i finalitat de la Fundació és la promoció i gestió, directa o indirecta, de recursos i mesures destinades a les persones grans, persones en risc d’exclusió social, persones amb manca de recursos econòmics o amb malalties mentals compensades, prioritàriament amb veïnatge a Taradell, tendents a garantir les necessitats d’habitació, l’adequada atenció de que precisen i la integració dels mateixos en la societat.

L’assessorament, i si s’escau d’intervenció directa, per a la millora de la gestió d’entitats dedicades a l’atenció dels col•lectius esmentats. Tota classe d’actuacions de recolzament tècnic, econòmic i financer destinades a la promoció i millora de centres i programes i dels seus serveis complementaris als mateixos.

També són objecte de la Fundació la promoció i gestió de serveis, i de creació i promoció d’activitats de serveis socials, com serveis d’orientació personal, social o familiar, i pot actuar en cada cas, conforme a l’activitat que requereix l’objecte fixat al paràgraf anterior.

Tanmateix, el doble caràcter expressat no pressuposa el seu desenvolupament simultani, sinó la possibilitat d’exercir activitats d’un altre caràcter segons les circumstàncies concretes de cada moment, apreciades lliurement pel Patronat. Actualment l’òrgan de govern, d’administració i de representació de la Fundació Vilademany és el seu Patronat. Llurs patrons estan determinats per les persones que ostenten els càrrecs de les entitats de la següent manera:

• Sra. M. Mercè Cabanas Solà, Presidenta, Alcaldessa de Taradell

• Sra. Lídia Alonso Martí, Secretària, Regidora de Benestar de l'Ajuntament de Taradell

• Mn. Joaquim Fàbregas Navarro, Rector de la Parròquia de Taradell

• Dra. Anna Ribas Casal, Directora del Centre d’Atenció Primària de Sta. Eugènia de Berga.

• Sra. Araceli Garcia Español, Representant del segon grup majoritari a l'Ajuntament de Taradell

• Sr. Joan Bruy Riera, President de l'Associació de Jubilats de Taradell

• Sra. Fina Araque Serradell, Infermera del Centre d’Atenció Primària de Sta. Eugènia de Berga

• Sr. Pere Riera Miralpeix, Vocal, President del Patronat dels Homenatges a la Vellesa de Taradell

• Dra. Dolors Nubiola Malla, Assessora de l’alcaldia en temes de benestar social

• Sr. Pau Rosique Samper, Jutge de Pau de Taradell

• Sr. Josep Munmany Vila, President d'Honor

Pensem que una de les bases fonamentals de qualsevol institució, amb les característiques de la nostra, és la relació amb d’altres entitats de diferents àmbits. Dins del mateix municipi la Fundació depèn molt directament de:• L’Ajuntament de Taradell

• L’àrea bàsica de salut de Santa Eugènia de Berga

• El centre d’atenció primària de Taradell

• Els serveis socials municipals

• La parròquia de Taradell

• El casal de gent gran de TaradellAquestes institucions són el pilar de la Fundació i del Patronat que la governa, per tant hi ha un gran lligam de col•laboració, imprescindible pel seu bon funcionament.

A banda d’aquestes institucions municipals a la comarca d’Osona hi ha una molt bona xarxa de serveis, tant de tipus assistencial com sanitari i una llarga llista d’institucions amb les que col•laborem o hem col•laborat en alguna ocasió.

Donar una atenció integral a la persona, i oferir serveis personalitzats a les necessitats individuals de cada persona i família.

Crear les condicions perquè la persona mantingui la seva autonomia, se senti solidària, joiosa i creï un caliu familiar amb l’entorn.

Considerar la persona com la nostra raó de ser, per tant, encaminar les accions a millorar la qualitat de vida que es mereix tota persona.